SPES Pravilnik o zaštiti osobnih podataka

Trgovačko društvo SPES centar za poduke i prevodilaštvo d.o.o. na temelju Opće uredbe o zaštititi osobnih podataka donosi sljedeći

 

PRAVILNIK O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

 

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje način usklađivanja odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera kako bi se osiguralo i moglo dokazati da se obrada provodi u skladu s Uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), Službeni list Europske unije, L 119, 4. svibnja 2016. (dalje: Uredba).

 

Članak 2.

Voditelj obrade osobnih podataka zakonito obrađuje osobne podatke na temelju sljedeće/sljedećih zakonitih osnova obrade: (ovisno o navedenim čimbenicima, voditelj obrade navodi neku ili sve svrhe):

 • privole ispitanika
 • nužnosti radi izvršenja ugovora u kojoj je ispitanik stranka
 • zakonske obveze voditelja obrade
 • zaštite ključnih interesa ispitanika ili druge fizičke osobe
 • izvršenja zadaće od javnog interesa ili izvršenje službenih ovlasti voditelja obrade
 • legitimnog interesa voditelja obrade ili treće strane

 

Voditelj obrade obrađuje sljedeće kategorije osobnih podataka:

 • osobne podatke zaposlenika
 • osobne podatke kupaca
 • osobne podatke poslovnih partnera

 

Članak 3.

Ovisno o kategoriji osobnih podataka, voditelj obrade obrađuje osobne podatke u svrhe navedene u članku 4 gdje su uz svrhe navedene i zakonite osnove obrade, s tim da prikuplja isključivo onu količinu osobnih podataka nužnu za ostvarivanje svrhe obrade osobnih podataka.

Voditelj obrade ima obvezu brisati osobne podatke koje obrađuje u svrhe navedene u članku 4. nakon što prestane nužnost za svrhu obrade (ili stranka otkaže privolu) ili ih periodički preispitati ako postoji zakonska obveza čuvanja osobnih podataka trajno Ili određeno razdoblje u skladu s važećim propisima ili ugovornim obvezama.

 

Članak 4.

Voditelj obrade ima obvezu obrade samo onih osobnih podataka koji su nužni za svaku posebnu svrhu obrade, odnosno podataka koji moraju biti primjereni i relevantni za svrhu.

 1. Voditelj obrade u svrhu izdavanja računa fizičkim osobama obrađuje sljedeće osobne podatke:
 • ime i prezime
 • adresa
 • OIB

(zakonska obveza voditelja obrade za koju nije obvezan tražiti pismenu privolu, ali detaljno informira ispitanika kako se radi o obvezi koja proizlazi iz Zakona o porezu na dodanu vrijednost, članak 79. )

 

 1. Voditelj obrade u svrhu komunikacije sa strankom obrađuje sljedeće osobne podatke:
 • elektronska adresa [e-mail]
 • broj telefona

(podaci se obrađuju i čuvaju uz pismenu privolu ispitanika, a predstavljaju legitimni interes voditelja obrade i naručitelja)

 

 1. Voditelj obrade u svrhu međusobne suradnje sa honorarnim prevoditeljima / suradnicima obrađuje sljedeće osobne podatke:
 • ime i prezime / titula
 • adresa
 • datum rođenja
 • elektronska adresa [e-mail adresa]
 • broj telefona / mobitela
 • strani jezici koje prevodi /smjerovi jezika koje prevodi /područja koja prevodi
 • Skype ID [ako je primjenjivo]

(podaci se uz pismenu privolu ispitanika obrađuju i čuvaju do raskida ugovora radi nužnosti izvršenja ugovora u kojoj je ispitanik stranka [suradnja s prevoditeljima na temelju potpisanog ugovora])

 1. Voditelj obrade u svrhu izvršenja ugovornih obveza za tečajeve i poduke obrađuje sljedeće osobne podatke:
 • ime i prezime
 • datum i mjesto rođenja
 • adresa
 • ime i prezime roditelja / staratelja [za malodobne osobe]
 • broj telefona / mobitela
 • elektronska adresa [e-mail adresa]
 • OIB polaznika
 • strani jezik i stupanj koji se upisuje

(podaci se obrađuju i čuvaju uz pismenu privolu ispitanika radi zakonske obveze voditelja obrade i nužnosti izvršenja ugovora u kojoj je ispitanik stranka [ukoliko je ispitanik/stranka maloljetna osoba, svi se podaci uzimaju uz pismenu privolu roditelja/staratelja])

 1. Voditelj obrade u svrhu izdavanja uvjerenja o završenim tečajevima obrađuje sljedeće osobne podatke:
 • ime i prezime
 • datum i mjesto rođenja
 • položeni strani jezik: vrsta / stupanj / uspjeh
 • broj sati / semestar / godina polaganja ispita
 • program prema kojem se polaže ispit
 • mjesto i datum polaganja ispita

(podaci se obrađuju i čuvaju uz pismenu privolu ispitanika te na temelju legitimnog interesa voditelja obrade ili treće strane i radi zaštite ključnih interesa ispitanika ili druge fizičke osobe [voditelj obrade je u mogućnosti naknadno izdati uvjerenje ispitaniku ukoliko mu zatreba radi evidencije ili dokazivanja stečenog stupnja znanja stranog jezika u svrhu zapošljavanja]

 1. Voditelj obrade u svrhu isplate plaća zaposlenicima / honorarnim suradnicima obrađuje sljedeće osobne podatke:
 • ime i prezime
 • adresu
 • OIB
 • naziv banke u kojoj je otvoren račun
 • IBAN, ŽIRO RAČUN

(podaci se obrađuju i čuvaju uz pismenu privolu ispitanika radi nužnosti izvršenja ugovora u kojoj je ispitanik stranka i radi zakonske obveze voditelja obrade [isplate plaća zaposlenicima i isplate honorara prevoditeljima i profesorima na temelju ugovora o autorskom djelu])

 1. Voditelj obrade u svrhu natječaja / zapošljavanja obrađuje sljedeće osobne podatke:
 • ime i prezime
 • adresu
 • OIB
 • datum rođenja
 • stručna sprema
 • strani jezici koje prevodim/podučavam, smjerovi jezika koje prevodim, područja koja prevodim
 • preslika diplome / podaci o stručnoj spremi - osposobljavanju
 • rješenje o imenovanju sudskim tumačem
 • potvrda o nekažnjavanju
 • podaci o radnom iskustvu / rezultati testiranja

(podaci se obrađuju i čuvaju uz pismenu privolu ispitanika do raskida ugovora, a radi zaštite ključnih interesa ispitanika ili druge fizičke osobe i legitimnog interesa voditelja obrade ili treće strane [ukoliko naručitelj ima neke posebne uvjete vezano za odabir prevoditelja: npr. traži da im prijevod odrađuje osoba koja ima visoku stručnu spremu, koja ima iskustva u prevođenju nekog određenog tematskog područja ili nešto treće.])

 

 1. Voditelj obrade u svrhu kadrovske evidencije obrađuje sljedeće osobne podatke:

 (Uz potpisanu privolu obrađuju se i čuvaju svi podaci koje propisuje Pravilnik o sadržaju i vođenju evidencije o radnicima (NN 73/2017) temeljem  zakonske obveze voditelja obrade)

 

Članak 5.

Voditelj obrade ima obvezu osobne podatke ažurirati, odnosno mora svaku promjenu osobnog podatka unijeti u Evidenciju aktivnosti obrade, uz primjenu svih ostalih kriterija postavljenih načelima obrade osobnih podataka.

 

Članak 6.

Voditelj obrade obrađuje osobne podatke na način koji jamči sigurnost osobnih podataka, tako da su zaštićeni od neovlaštenog pristupa, nezakonite obrade, slučajnoga gubitka, uništenja ili oštećenja.

Voditelj obrade sve navedeno u st. 1. ovog članka provodi organizacijskim i tehničkim mjerama.

Voditelj obrade provodi sljedeće informacijske, organizacijske i tehničke mjere:

 • zaštitu sustava od internih i eksternih rizika
 • zaštitu od neovlaštenog pristupa
 • zaštitu podataka u fizičkom obliku
 • minimiziranje obrade, pseudonimizaciju
 • propisivanje pravila - politiku zaštite podataka
 • nadležnosti i odgovornosti vlasnika podataka
 • periodičku obuku osoblja

 

Članak 7.

Ispitanik će o svakoj obradi osobnih podataka biti informiran kako se osobni podatci koji se odnose na njega: prikupljaju, upotrebljavaju, daju na uvid ili na drugi način obrađuju te do koje se mjere ti osobni podatci obrađuju ili će se obrađivati.

Svaka informacija i komunikacija u vezi s obradom osobnih podataka ispitaniku je lako dostupna i razumljiva jer se prilikom informiranja ispitanika služi jasnim i jednostavnim jezikom.

Ispitanik je upoznat s identitetom voditelja obrade i svrhama obrade na internetskim stranicama voditelja obrade Ili u prostorijama sjedišta / poslovnog prostora voditelja obrade.

Voditelj obrade upoznat će ispitanika s rizicima, pravilima, zaštitnim mjerama i pravima u vezi s obradom osobnih podataka i načinom ostvarenja svojih prava u vezi s obradom putem internetske stranice voditelja obrade ili u prostorijama sjedišta / poslovnog prostora voditelja obrade.

 

Članak 8.

Ovaj Pravilnik služi kao opći akt voditelja obrade, s tim da projekt usklađenja u odnosu na cjelokupni proces poslovanja kako i odnose s izvršiteljima obrada i tehničkim službama (bilo unutarnjim ili vanjskim) čine sastavni dio ovog Pravilnika.

 

Članak 9.

Pravilnik se može mijenjati i dopunjavati na jednak način i prema jednakom postupku u skladu s kojim je donesen.

 

Članak 10.

Pravilnik stupa na snagu i primjenjuje se osmog dana od dana njegove objave na oglasnoj ploči i na internetskoj stranici voditelja obrade, s tim da ne može biti objavljen prije okončanja postupka usklađenja s Uredbom.

 

Zakonski zastupnik trgovačkog društva:

Slobodan Matić, direktor

 

____________________________________

                 potpis